Հայաստանի փոքր ՀԷԿ-երը, 01․10․2022

15 Dec 2022

2022թ․ նոյեմբերի 1 դրությամբ

էլեկտրական էներգիա արտադրող ՓՀԷԿ-երի թիվը 2022թ․ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ կազմել է 188, որոնց գումարային դրվածքային հզորությունը կազմել է մոտ 389 ՄՎտ, էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրանքը՝ մոտ 943,4 մլն կՎտժ։
Հանրային ծառայությունների կողմից տրամադրված լիցենզիաների համաձայն կառուցման փուլում են գտնվում ևս 23 ՓՀԷԿ, նախագծային մոտ 79 ՄՎտ գումարային հզորությամբ և 286,9 մլն կՎտժ էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրությամբ, ներդրումների ընդհանուր ծավալը՝ 38 969,7 մլն ՀՀ դրամ: