Հայաստանի փոքր ՀԷԿ-երը 2019

20 Feb 2020

2020թ հունվարի 1-ի դրությամբ

էլեկտրական էներգիա արտադրող ՓՀԷԿ-երի թիվը հունվարի 1-ի դրությամբ հասել է 188-ի, որոնց գումարային դրվածքային հզորությունը կազմել է մոտ 374 ՄՎտ, էլեկտրական էներգիայի տարեկան նախագծային արտադրանքը՝ մոտ 973 մլն կՎտժ:
Հանրային ծառայությունների կողմից տրամադրված լիցենզիաների համաձայն կառուցման փուլում են գտնվում ևս 26 ՓՀԷԿ, նախագծային մոտ 58 ՄՎտ գումարային հզորությամբ և 203,4 մլն կՎտժ էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրությամբ, ներդրումների ընդհանուր ծավալը՝ 24690 մլն ՀՀ դրամ: